VISION

Vision

Vision och värdegrund är Upp & Hoppa Akademiens grundpelare och anledning till att finnas till. För att skapa en stark teamkänsla och gemensam plattform för både barn och personal har Upp & Hoppa Akademien följande vision:

Upp & Hoppa Akademien är en förskoleverksamhet i rörelse. Vi finns för att skapa en god grund för barns relation till sig själva, sin omgivning och sin miljö. Genom idrott, rörelse och hållbara strategier lägger vi tillsammans grunden för framtiden.

Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara”

Vision och ledord ska få genomsyra arbetet såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Alla i verksamheten ska känna till dessa ord och aktivt sträva efter att leva upp till dessa. Vision och ledord ska utgöra grunden på vilken allt verksamhets- och kvalitetsarbete ska få vila.

ARBETE MOT DISKRIMINERING

ARBETE MOT DISKRIMINERING

Upp & Hoppa Akademiens plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till
att i enlighet med Barnkonventionen, Skollagen 6 kap (2010:800), Diskrimineringslagen
(2008:567 ändrad 2014:958), Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och
elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
samt, Läroplanen (Lpfö 18):

– skapa en trygg förskolemiljö förstärka respekten för allas lika värde

– avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

– upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

Upp & Hoppa Akademiens målsättning är att ingen ska bli utsatt för någon form av kränkande behandling i verksamheten, vare sig barn eller vuxen ”

Upp & Hoppa Akademiens systematiska modell för ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling bygger på Skolverkets allmänna råd och består av fem steg:

Att arbeta med det sociala klimatet för att främja respekt för allas lika värde

Att kartlägga och upptäcka risker

Att skapa systematik genom arbetssätt, rutiner och regler

Att bestämma tydliga målsättningar och åtgärder

Att i praktiken omsätta planering och systematik genom arbetssätt och målsättning

Genom en levande verksamhetsidé och verksamhetsplan där olikheter tas tillvara och alla människors lika värde får stå i centrum ska kränkningar och utanförskap aktivt stävjas. Upp & Hoppa Akademien ska genom sin pedagogiska miljö och sin kultur med fokus på aktivitet, hälsa och hållbarhet outtröttligt arbeta för att inga barn ska bli utsatta för diskriminering eller kränkande behandling. Vid eventuell händelse är verksamhetens handlingsplan inarbetad bland personal och aktiveras omedelbart. Den idrottsliga inriktningen blir också ett verktyg i arbetet med att utveckla förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka rättvisa, medkänsla och inlevelse i andra individers förhållanden, kultur, bakgrund, värderingar och villkor, vilket ytterst handlar om förståelse och medmänsklighet. Upp & Hoppa Akademien ska även hjälpa barn att föra fram sina tankar och idéer, skapa förutsättningar för öppenhet för skilda uppfattningar samt stärka barnets tilltro till den egen förmågan.

MAT

MAT

Maten är viktig ur såväl hälso- och hållbarhetsperspektiv och därför ska så mycket ekologisk och närodlad mat som möjligt användas i verksamheten. Upp & Hoppa Akademien har ett eget kök och lagar den mesta maten från grunden. Lunchen serveras i Upp & Hoppas egen restaurang där barnen får lära sig att själva ta för sig. Upp & Hoppa Akademien vill ur ett miljöperspektiv öka vegetabilier och minska andelen kött. Verksamheten utgår från Folkhälsoguidens ”Ät SMART‐material som tar upp hur man äter både hälsosamt och miljövänligt. S.M.A.R.T står för:

S = Större andel vegetabilier

M = Mindre andel ”tomma kalorier”

A = Andelen ekologiskt ökar

R = Rätt kött och grönsaker

T = Transportsnålt

Upp & Hoppa erbjuder specialkost för de barn som av religiösa skäl eller på grund av allergi behöver detta. Upp & Hoppa använder inte mandel, nötter eller sesamfrö i sin matlagning. Upp & Hoppa följer Livsmedelverkets råd om bra måltider i förskolan och även Kommuner och Landstings rutiner för säker livsmedelshantering.

EN DAG HOS UPP & HOPPA

EN DAG HOS UPP OCH HOPPA

MORGONMÖTE OCH FRUKT

Alla, såväl barn som vuxen, på Upp & Hoppa startar dagen tillsammans på det gemensamma Morgonmötet. På Morgonmötet sätter vi en värdegrund där teater och reflektion över fiktiva situationer och händelser får göra arbetet tydligt för barnen. Morgonmötet syftar även till att skapa gemenskap och grund för delaktighet där information som rör alla delas. På Morgonmötet kanske också gäster dyker
upp som kan berätta mer om olika teman…

ARBETSPASS

Efter Morgonmötet väntar dagens första arbetspass som antingen genomförs inne eller ute. Arbetspassen har en lekfull karaktär men syftar till att arbeta mot läroplanens olika målsättningar. Varje arbetspass har ett tema såsom till exempel matematik, språk eller idrott och rörelse.

LUNCH

Efter dagens första arbetspass är det dags för lunch. Lunchen äts inne eller ute och är sammansatt med tanke på kropp, knopp och miljö. Vi lagar mycket ekologisk mat och mindre halvfabrikat. Vi pratar om vad vi äter och vad olika födoämnen ger oss.

ARBETSPASS

Det andra arbetspasset är kortare än det första men är i likhet planerat och syftar till att arbeta mot läroplanens olika målsättningar. De yngre barnen får i lugn och ro vakna från vilan och deras eftermiddagspass har ett lugnare tempo.

MELLANMÅL OCH LEK

Sedan väntar mellanmål och lek och senare frukt igen för dem som behöver. Vi är gärna ute på gården eller i närliggande omgivning men kan även vara inne vid behov.

VARFÖR VÄLJA UPP & HOPPA

GODA ANLEDNINGAR ATT VÄLJA UPP & HOPPA

Vi vet att barn i förskoleålder är för stillasittande. Upp & Hoppa Akademien erbjuder barn plats på en förskola med idrotts- och rörelseinriktning. Det är en bra utgångspunkt för att lägga hållbara hälsostrategier!

Vi arbetar med hållbarhet ur alla tre hållbarhetsdimensioner; social, miljömässig och ekonomisk, och vill bidra till en bättre framtid!

Vi gillar systematiskt kvalitetsarbete och har till och med en kvalitetsmodell, med coola kvalitetsverktyg, framtagen för just Upp & Hoppa Akademien!

Vi vill jobba för det som gör skillnad. Stora framsteg börjar i små kroppar och knoppar!

Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara”

LÄROPLAN

LÄROPLAN

VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

Upp & Hoppa Akademiens främsta styrdokument utgörs av skollagen (2010:800) och läroplanen (Lpfö 18).

Upp & Hoppa Akademiens verksamhet ska, i enlighet med skollagen (Lpfö 18), främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära och ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom Upp & Hoppa Akademien ska främja aktning för människolivets okränk­barhet, individens frihet, integritet samt alla människors lika värde och lika rättigheter.

NORMER, VÄRDEN, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Upp & Hoppa Akademiens största uppgift är att uppnå de mål som definieras i läroplanen. Barnen ska känna tilltro till sin egen kompetens och stimuleras att använda hela sin förmåga. Den idrottsliga inriktningen tillsammans med den hållbara åskådningen utgör verktyg i arbetet med att uppnå läroplanens mål, framför allt vad gäller värdegrund, normer, utveckling och lärande. För att stärka arbetet med läroplanens mål ytterligare delar Upp & Hoppa Akademien upp arbetet med målen inom verksamhetens miljö. På så vis stöds undervisningen av varierad och definierad miljö samtidigt som leken får inspirera barnen till att undersöka och utforska. Hos Upp & Hoppa ges barnen förutsättningar för att väcka och utmana intressen som en plattform för utveckling och lärande. Att Upp & Hoppa Akademien valt att strukturera sin miljö efter de ämnesområden som läroplanen definierar som viktiga, gör att Upp & Hoppa Akademien väljer att lägga stor vikt vid teman, den pedagogiska planeringen samt dokumentation.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Upp & Hoppa Akademien ska se till att barnen har inflytande över den verksamhet som finns till för dem. Det handlar om allas delaktighet och ytterst om demokrati. För att skapa förutsättningar för barnens delaktighet ska personal ta sig tid att lyssna på barnen, att visa att det inte är bråttom och att barnens åsikter är viktiga och får ta plats. Barnens åsikter ska vidare få bäring i verksamheten och utgöra grund för teman, aktiviteter och fördjupningar.

Genom att alla ska deltaga på Morgonmötet, såväl vuxna som barn, skapas en gemenskap som står för delaktighet där alla behövs och är viktiga vilket understryks av att det är viktigt att alla får samma information.

Barn oavsett ålder ska få uppleva att rätt mått av delaktighet ansvar och förtroende kan få vila på dem utifrån sin egen förmåga. Upp & Hoppa Akademiens personal ska uppmuntra och peppa barn att våga och även på ett konstruktivt sätt resonera med barnet om det inte gick som tänkt så att nya försök ska viljas och vågas tas.

UPP & HOPPA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt samarbetar Upp & Hoppa på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Upp & Hoppa Akademien värnar om relationen till barnet och hemmet och ser att det är av stor vikt att upprätthålla en tillitsfull relation. Upp & Hoppa Akademien vill vara ansedd som förstående, tillmötesgående och på empatiskt vis bemöta barn och familjer.

UPPFÖLJNING UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Upp & Hopp Akademien ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från barnen och deras familjer. Samtliga i arbetslaget ska utifrån sina roller och kunskap om barns erfarenheter och de olika mål­områdena arbeta för att bidra till förbättrade lärprocesser för barn. Barns utforskande, erfarenheter och engagemang ska tas tillvara i verksamheten såväl som när barnen upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. På så vis kan stimulans och nyfikenhet utvecklas och förbättras.  

Upp & Hoppa Akademien ska utgå från den dokumentation som tagits fram i det dagliga arbetet som underlag för uppföljning, utvärdering och utveckling. Samtliga i arbetslagets delaktighet är viktig och arbete med förbättring är en del av månatliga arbetsplatsträffar.