ARBETE MOT DISKRIMINERING

ARBETE MOT DISKRIMINERING

Upp & Hoppa Akademiens plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till
att i enlighet med Barnkonventionen, Skollagen 6 kap (2010:800), Diskrimineringslagen
(2008:567 ändrad 2014:958), Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och
elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
samt, Läroplanen (Lpfö 18):

– skapa en trygg förskolemiljö förstärka respekten för allas lika värde

– avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

– upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

Upp & Hoppa Akademiens målsättning är att ingen ska bli utsatt för någon form av kränkande behandling i verksamheten, vare sig barn eller vuxen ”

Upp & Hoppa Akademiens systematiska modell för ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling bygger på Skolverkets allmänna råd och består av fem steg:

Att arbeta med det sociala klimatet för att främja respekt för allas lika värde

Att kartlägga och upptäcka risker

Att skapa systematik genom arbetssätt, rutiner och regler

Att bestämma tydliga målsättningar och åtgärder

Att i praktiken omsätta planering och systematik genom arbetssätt och målsättning

Genom en levande verksamhetsidé och verksamhetsplan där olikheter tas tillvara och alla människors lika värde får stå i centrum ska kränkningar och utanförskap aktivt stävjas. Upp & Hoppa Akademien ska genom sin pedagogiska miljö och sin kultur med fokus på aktivitet, hälsa och hållbarhet outtröttligt arbeta för att inga barn ska bli utsatta för diskriminering eller kränkande behandling. Vid eventuell händelse är verksamhetens handlingsplan inarbetad bland personal och aktiveras omedelbart. Den idrottsliga inriktningen blir också ett verktyg i arbetet med att utveckla förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka rättvisa, medkänsla och inlevelse i andra individers förhållanden, kultur, bakgrund, värderingar och villkor, vilket ytterst handlar om förståelse och medmänsklighet. Upp & Hoppa Akademien ska även hjälpa barn att föra fram sina tankar och idéer, skapa förutsättningar för öppenhet för skilda uppfattningar samt stärka barnets tilltro till den egen förmågan.