LÄROPLAN

LÄROPLAN

VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

Upp & Hoppa Akademiens främsta styrdokument utgörs av skollagen (2010:800) och läroplanen (Lpfö 18).

Upp & Hoppa Akademiens verksamhet ska, i enlighet med skollagen (Lpfö 18), främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära och ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom Upp & Hoppa Akademien ska främja aktning för människolivets okränk­barhet, individens frihet, integritet samt alla människors lika värde och lika rättigheter.

NORMER, VÄRDEN, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Upp & Hoppa Akademiens största uppgift är att uppnå de mål som definieras i läroplanen. Barnen ska känna tilltro till sin egen kompetens och stimuleras att använda hela sin förmåga. Den idrottsliga inriktningen tillsammans med den hållbara åskådningen utgör verktyg i arbetet med att uppnå läroplanens mål, framför allt vad gäller värdegrund, normer, utveckling och lärande. För att stärka arbetet med läroplanens mål ytterligare delar Upp & Hoppa Akademien upp arbetet med målen inom verksamhetens miljö. På så vis stöds undervisningen av varierad och definierad miljö samtidigt som leken får inspirera barnen till att undersöka och utforska. Hos Upp & Hoppa ges barnen förutsättningar för att väcka och utmana intressen som en plattform för utveckling och lärande. Att Upp & Hoppa Akademien valt att strukturera sin miljö efter de ämnesområden som läroplanen definierar som viktiga, gör att Upp & Hoppa Akademien väljer att lägga stor vikt vid teman, den pedagogiska planeringen samt dokumentation.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Upp & Hoppa Akademien ska se till att barnen har inflytande över den verksamhet som finns till för dem. Det handlar om allas delaktighet och ytterst om demokrati. För att skapa förutsättningar för barnens delaktighet ska personal ta sig tid att lyssna på barnen, att visa att det inte är bråttom och att barnens åsikter är viktiga och får ta plats. Barnens åsikter ska vidare få bäring i verksamheten och utgöra grund för teman, aktiviteter och fördjupningar.

Genom att alla ska deltaga på Morgonmötet, såväl vuxna som barn, skapas en gemenskap som står för delaktighet där alla behövs och är viktiga vilket understryks av att det är viktigt att alla får samma information.

Barn oavsett ålder ska få uppleva att rätt mått av delaktighet ansvar och förtroende kan få vila på dem utifrån sin egen förmåga. Upp & Hoppa Akademiens personal ska uppmuntra och peppa barn att våga och även på ett konstruktivt sätt resonera med barnet om det inte gick som tänkt så att nya försök ska viljas och vågas tas.

UPP & HOPPA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt samarbetar Upp & Hoppa på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Upp & Hoppa Akademien värnar om relationen till barnet och hemmet och ser att det är av stor vikt att upprätthålla en tillitsfull relation. Upp & Hoppa Akademien vill vara ansedd som förstående, tillmötesgående och på empatiskt vis bemöta barn och familjer.

UPPFÖLJNING UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Upp & Hopp Akademien ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från barnen och deras familjer. Samtliga i arbetslaget ska utifrån sina roller och kunskap om barns erfarenheter och de olika mål­områdena arbeta för att bidra till förbättrade lärprocesser för barn. Barns utforskande, erfarenheter och engagemang ska tas tillvara i verksamheten såväl som när barnen upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. På så vis kan stimulans och nyfikenhet utvecklas och förbättras.  

Upp & Hoppa Akademien ska utgå från den dokumentation som tagits fram i det dagliga arbetet som underlag för uppföljning, utvärdering och utveckling. Samtliga i arbetslagets delaktighet är viktig och arbete med förbättring är en del av månatliga arbetsplatsträffar.